Vedtægter for NYSKOVENS SPORTS RIDEKLUB  Stiftet d. 22 Marts 1987

§ 1.
 • Stk.1 Klubbens navn er NYSKOVENS SPORTSRIDEKLUB, NSRK, og dens hjemsted er Solrød Kommune.
 • Stk. 2 Klubbens formål er, at fremme ridesporten ved afholdelse af sportslige og selskabelige arrangementer, at udbrede kendskabet til hesten, dens brug og pleje.

§2.

 • Stk. 1 Klubben er medlem af Dansk Rideforbund under Dansk Idrætsforbund, og hver enkelt af dens medlemmer er som følge deraf forpligtet til at rette sig efter de to nævnte forbunds love, reglementer og bestemmelser, herunder de pågældendes forbunds fastsatte voldgiftsbestemmelser.
 • Stk. 2 i rideklubben kan optages junior- og seniormedlemmer. Unge mennesker kan kun optages som juniormedlemmer til og det år, de fylder 18 år. De er ikke valgbare til bestyrelsen og har først stemmeret på det tidspunkt, de er fyldt 18 år, se § 9
 • Stk. 3. Optagelse af umyndige medlemmer kræver skriftligt samtykke fra forældre eller værge. Stk. 3 Bestyrelsen kan meddele karantæne af nærmere fastsat omfang, dog max. 2 måneder, til et medlem, der gør sig skyldig i usportslig optræden, eller på anden måde opfører sig til skade for klubben. For at denne beslutning skal være gyldig kræves, at mere end halvdelen af samtlige bestyrelsesmedlemmer stemmer for karantænen. Medlemmet skal have adgang til at udtale sig overfor bestyrelsen, inden afstemningen finder sted. Denne afgørelse kan indbringes for distriktets forretningsudvalg inden 8 dage. Forretningsudvalgets afgørelse er inappellabel. Et eventuelt forretningsudvalgsmedlem fra den pågældende klub er inhabil.
 • Stk. 4 I særlige tilfælde kan bestyrelsen indstille til generalforsamlingen, at et medlem udelukkes fra klubben i et nærmere angivet tidsrum over 2 måneder. På generalforsamlingen afgøres sagen ved skriftlig afstemning, og for vedtagelse kræves et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer. Medlemmet har krav på at forsvare sig. Afgørelsen kan indbringes for Danske Rideforbund inden 4 uger.
 • Stk. 5 I det § 2 stk. 4 omhandlende tilfælde kan generalforsamlingen ligeledes ved skriftlig afstemning, og med et flertal på 2/3 af de afgivne stemmer, afgøre at sagen via bestyrelsen indbringes for Dansk Rideforbunds ordens- og amatørudvalg til afgørelse af, om der tillige skal ske udelukkelse fra andre rideklubber eller evt. indstilles til Dansk Idrætsforbund, at vedkommende udelukkes fra andre specialforbund under Dansk Idrætsforbund (eksklusion).
 • Stk. 6 Skade, der forvoldes på klubbens materialer og inventar, skal udbedres på skadevolders regning.
§ 3.
 • Stk. 1 Alle kan optages som medlemmer af klubben. Indmeldelse sker ved henvendelse til klubbens kasserer. Medlemskab er gældende fra indmeldelsesdato, men deltagelse i klubbens arrangementer kan først finde sted, når kontingentet er betalt – jf. § 5 og § 9. Udmeldelse af klubben skal ske skriftligt til klubbens kasserer.
 • Stk. 2 I princippet bør udmeldelse altid ske senest 31. december, men kan ske i løbet af året, dog uden tilbagebetaling af kontingent.

§ 4.

 • Det er muligt at være passivt medlem. Som passivt medlem betales det af generalforsamlingen fastsatte kontingent. Passive medlemmer kan deltage i sociale aktiviteter men ikke i stævner.

§ 5.

 • Stk.1 Årskontigent for næstfølgende år fastsættes af bestyrelsen og forelægges den ordinære generalforsamling til endelig afgørelse.
 • Stk. 2 Såfremt indmeldelse sker efter 1/7 erlægges et halvt års kontingent. Miminumskontingent for indmeldelsesåret er halvdelen af normalt årskontingent.
 • Stk. 3 Kontingentet opkræves 1 gang årligt, i januar og er omgående forfaldent til betaling. Såfremt betaling ikke er foretaget senest 2 måneder efter opkrævning, slettes vedkommende som medlem og indberettes til Dansk Rideforbund. Medlemmet kan derefter kun optages påny mod betaling af restance, samt administrative omkostninger forbundet med dette.
§ 6.
 • Stk. 1 Klubbens anliggender varetages, af en bestyrelse på 7 aktive medlemmer. På generalforsamlingen vælges formand og kasserer. De øvrige medlemmer konstituerer sig på førstkommende bestyrelsesmøde på følgende poster. Sekretær Stævneudvalgsformand Materialeudvalgsformand PR- og sponsosudvalgsformand Aktivitets- og rideskoleudvalgsformand Blandt udvalgsformændene konstitueres en næstformand Et bestyrelsesmedlem er valgt for 2 år. Hvert år er henholdsvis 3 og 4 medlemmer på valg, dog formand på ulige år og kasserer på lige år. Genvalg kan finde sted.
 • Stk.2 Forretningsudvalget består af klubbens formand og kasserer Forretningsudvalget står for klubbens daglige drift.
§ 7.
 • Bestyrelsesmøder afholdes efter behov eller på forlangende af formanden eller mindst 2 bestyrelsesmedlemmer. Alle bestyrelses beslutninger kan træffes ved simpelt stemme flertal. Ved eventuel stemmelighed, er formandens stemme afgørende og i dennes forfald kassererens. Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig såfremt mindst 4 af dens medlemmer er til stede og deltager i afstemningen. Næstformanden træder under formandens fratrædelse i dennes sted og bestrider i påkommende tilfælde posten som formand indtil ny kan vælges.
§ 8.
 • Bestyrelsen disponerer over klubbens midler til at fremme klubbens formål. Kasserer og formand har eneprokura i forbindelse med giro- og checkbetalinger i relation til klubbens daglige drift, samt til at tegne klubben i forhandlinger og korrespondance med såvel myndigheder som enkeltpersoner.
§ 9.
 • Stk. 1 Generalforsamlingen er klubbens højeste myndighed og indkaldes af bestyrelsen. Den ordinære generalforsamling afholdes i marts måned og indkaldes med 3 ugers varsel og annonceres ved opslag i klubben.
 • Stk. 2 Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal indsendes skriftligt og være bestyrelsen i hænde senest 31. januar. Tid og sted for generalforsamlingen skal, sammen med dagsordenen, og såvel bestyrelsens som evt. indsendte forslag være til rådighed for medlemmer i rytterstuen på Havdrup Ridecenter senest 7 dage før den for generalforsamlingen fastsatte dag.
 • Stk. 3 Stemmeret har alle medlemmer over 18 år, som har betalt forfaldent kontingent og som har været medlem af klubben i mindst 3 måneder. Vedr. juniormedlemmer har forældre til børn under 18 år stemmeret på deres børns vegne, uanset om forældrene er medlem eller ej.
 • Stk. 4 Dagsorden skal indeholde følgende punkter: 1. Valg af dirigent 2. Bestyrelsens beretning 3. Fastsættelse af kontingent 4. Revideret regnskab til godkendelse 5. Indkomne forslag 6. Valg til bestyrelsen (se §6 stk. 1) 7. Eventuelt.
§ 10.
 • Stk. 1 På generalforsamlingen vælges personer ved simpelt flertal. Beslutninger træffes ved simpelt flertal. Afstemningen foregår ved håndsoprækning, med mindre bestyrelsen eller mindst 5 medlemmer kræver skriftlig afstemning. Ved stemmelighed er forslaget forkastet.
 • Stk.2 Til forandring af gældende vedtægter og til eksklusion af medlemmer kræves en majoritet på mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Der kan på generalforsamlingen stemmes af fraværende medlemmer ved tilstedeværende medlem forsynet med skriftlig fuldmagt – dog kan hvert medlem kun disponere over 1 stemme ved fuldmagt. Forældre, der ikke er medlem kan ikke give fuldmagt, men skal selv møde op for at stemme på sit barns vegne.
§ 11.
 • Regnskabsåret går fra 1. januar og afsluttes pr. 31. december. Regnskabet forelægges den ordinære generalforsamling til godkendelse efter at være revideret af ekstern revisor.
§ 12.
 • Bortset fra det på generalforsamlingen vedtagne kontingent kan der ikke pålægges det enkelte medlem solidarisk ansvar for klubben forpligtelser.
§ 13.
 • Ekstraordinær generalforsamling kan indkaldes med mindst 14 dages varsel af bestyrelsen og skal indkaldes, når mindst 1/3 af medlemmerne skriftligt indgiver forlangende herom til bestyrelsen med angivelse af ønsket dagsorden. I sidste tilfælde skal indkaldelse ske, som ved ordinær generalforsamling.
§ 14.
 • Klubbens opløsning kan kun ske, når beslutning herom vedtages på 2 efter hinanden med mindst 14 dages mellemrum afholdte generalforsamlinger, hvoraf den ene skal være ordinær. Ved den første generalforsamling skal beslutning om opløsning vedtages ved skriftlig afstemning og med mindst 2/3 af de afgivne stemmer. Ved den sidste generalforsamling skal mindst 1/3 af samtlige medlemmer være repræsenteret, og beslutning om opløsning vedtages her ved simpelt flertal. Eventuelle aktiver skal ved klubbens opløsning komme ridesporten i Distrikt 3 og omegn til gode ved foranledning af Dansk Rideforbund.
§ 15.
 • Alle ryttere under 18 år som benytter NSRK’s og Havdrup Ridecenter’s faciliteter skal bære ridehjelm under ridning. Vedrørende al springning skal rytterne bære ridehjelm, og der skal være en ansvarlig person over 18 år til stede.
Vedtaget på stiftende generalforsamling den 22. marts 1987.
Ændret på: ekstraordinær generalforsamling den 24. november 1987.
ordinær generalforsamling den 17. februar 1988.
ordinær generalforsamling februar 1989.
ordinær generalforsamling februar 1991.
ordinær generalforsamling marts 1995.
ordinær generalforsamling marts 1999
ordinær generalforsamling marts 2000
ordinær generalforsamling marts 2002
ordinær generalforsamling marts 2006